table.footnote.properties

table.footnote.properties — Properties applied to each table footnote body

Synopsis

<xsl:attribute-set name="table.footnote.properties">
  <xsl:attribute name="font-family"><xsl:value-of select="$body.fontset"></xsl:value-of></xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="font-size"><xsl:value-of select="$footnote.font.size"></xsl:value-of></xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="font-weight">normal</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="font-style">normal</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="space-before">2pt</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="text-align"><xsl:value-of select="$alignment"></xsl:value-of></xsl:attribute>
</xsl:attribute-set>

Description

This attribute set is applied to the footnote-block for each table footnote. It can be used to set the font-size, font-family, and other inheritable properties that will be applied to all table footnotes.